VezdaealesClasificación

Reino Fungi
División Ascomycota
Subfilum Pezizomycotina
Clase Leotiomycetes
Subclase Leotiomycetidae