Reddellomyces donkii (Malençon) Trappe, Castellano & Malajczuk. Fotografías

Reddellomyces donkii (Malençon) Trappe, Castellano & Malajczuk

Hongos

Reddellomyces donkii (Malençon) Trappe, Castellano & Malajczuk, Aust. Syst. Bot. 5(5): 606 (1992)
Fotografías
 


Puede ver 3 fotografías de Reddellomyces donkii